Kela: Doni para përpara Krishtlindjes?! Ja kur është afati i aplikimit

Klientët duhet t’i dorëzojnë kërkesat e tyre për ndihmë sociale në Kela me kohë në mënyrë që ndihma të paguhet para Krishtlindjeve.

Data e parë e pagesës së ndihmës sociale në dhjetor është data 1 e muajit dhe data e fundit e pagesës para Krishtlindjeve është data 23. Klientëve, të cilëve aplikimi dhe dokumentet e tjera të kërkuara iu arrijnë në Kela deri më 10 dhjetor 2021, do t’u depozitohet pagesa e asistencës sociale në llogarinë e tyre deri më 23 dhjetor 2021. Për të shmangur nxitimin e para Krishtlindjeve, klientët këshillohen të dorëzojnë aplikimin e tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Klientët që nuk presin që të ardhurat e tyre të ndryshojnë gjatë muajve të ardhshëm mund të aplikojnë për ndihmë sociale për më shumë se një muaj që në nëntor.

Kela nxjerr vendim për ndihmë sociale brenda shtatë ditëve të punës nga data e pranimit të kërkesës. Megjithatë, kjo kërkon që Kela të ketë marrë edhe të gjitha dokumentet mbështetëse që nevojiten për aplikim. Nëse në aplikacion mungojnë dokumentet mbështetëse, Kela i kërkon klientit t’i dorëzojë ato. Në një rast të tillë, aplikimi do të vendoset brenda shtatë ditëve të punës nga dita në të cilën Kela ka marrë dokumentet mbështetëse që mungojnë.

Rastet urgjente trajtohen veçmas
Nëse një klient ka nevojë urgjente për ndihmë sociale, ai duhet të kontaktojë një pikë të shërbimit të klientit në Kela ose të telefonojë në numrin e shërbimit të klientit 020 634 2550. Kjo mund të jetë, për shembull, sepse klienti ka nevojë urgjente për një kupon për të blerë ushqime ose barna.

Nëse konsumatori ka nevojë urgjente për asistencë sociale jashtë orarit të punës së Kelës, komuna (bashkia) pas shqyrtimit të duhur mund të japë asistencë sociale parandaluese. Konsumatorët, situata e të cilëve bëhet kritike gjatë festës së Krishtlindjes, mund të kontaktojnë linjën e ndihmës së shërbimeve sociale të urgjencës të qytetit.

Festa e Krishtlindjes ndikon në përpunimin e ndihmës sociale për muajin janar
Për shkak të festave të Krishtlindjeve ka më pak ditë pune në dhjetor se në muajt e tjerë. Kjo duhet të merret parasysh kur aplikoni për ndihmë sociale për muajin janar. Data e parë e pagesës në janar është 3 janar 2022. Klientëve aplikimi dhe dokumentet e tjera të kërkuara të të cilëve mbërrijnë në Kela deri më 20 dhjetor 2021, do t’u depozitohet pagesa e asistencës sociale në llogarinë e tyre deri më 3 janar 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: