Finlanda kundër dekretit të BE-së për pyjet. Të Gjelbërtit dhe të Majtët kundër

Finlanda mbajti një qëndrim negativ për rregulloren e taksonomisë së BE-së. Komisioni i Madh Parlamentar, i cili jep mandatin e negociatave për çështjet e BE-së, doli në një qëndrim negativ me 21-4 vota. Sipas mendimit të Komitetit të Madh, Finlanda duhet të votojë kundër aktit.

Siç doli javën e kaluar, qeveria nuk ishte në gjendje të përcaktonte një qëndrim të përbashkët për çështjen e BE-së, gjë që është e jashtëzakonshme. Përfaqësuesit e të Gjelbërve dhe të Majtës dhanë një opinion të ndryshëm për opinionin e komisionit.

Taksonomia është një grup kriteresh për objektivat mjedisore dhe klimatike që mund të përdoren për të përcaktuar objektivat e investimeve të qëndrueshme në të ardhmen.

Sipas Komitetit të Madh, kriteret për taksonominë, veçanërisht për pylltarinë, nuk janë të qarta dhe për këtë arsye rregullorja nuk mund të miratohet.

– Komiteti i Madh thekson se kriteret e vlerësimit teknik për aktet e deleguara duhet të jenë të qarta, të kuptueshme, të përshtatshme, neutrale ndaj teknologjisë dhe të bazuara në kërkime shkencore. Kriteret e pylltarisë në legjislacion nuk i plotësojnë këto kritere dhe për këtë arsye janë problematike.

– Është për të ardhur keq që kriteret marrin parasysh zinxhirët e vlerës në mënyrë jokonsistente, thotë Komiteti i Madh. Kërkimi dhe inovacioni janë kryesisht të përjashtuara nga kriteret dhe futja e zgjidhjeve të reja që nuk njihen gjerësisht është kryesisht jashtë taksonomisë, tha komiteti në një opinion.

Komiteti i Madh gjithashtu vuri në dukje, ndër të tjera, se “barra administrative e detyrimeve të raportimit për pronarët më të vegjël të pyjeve mund të jetë në disproporcion me shkallën e aktivitetit”.

Për më tepër, komiteti mori një qëndrim më parimor për pylltarinë, i cili beson se duhet të mbetet në vendimmarrjen kombëtare.

– Komiteti mbështet pikëpamjen e Qeverisë se rregullimi i detajuar i pylltarisë duhet të mbetet në kompetencën e shteteve anëtare, në mënyrë që nevoja për të marrë parasysh dallimet në kushtet shkencore të shteteve anëtare gjithashtu mund të argumentohet në mënyrë më efektive, deklaroi komiteti.

Prandaj dekreti i taksonomisë u mbështet vetëm nga të Gjelbërit dhe Aleanca e Majtë, dhe ata nuk pajtohen me pozicionin negativ të Finlandës të miratuar tani mbi dekretin e taksonomisë.

Deputeti Satu Hassi (Green) beson se taksonomia do të qartësonte financimin e veprimit klimatik.

– Është e qartë se jo të gjitha veprimet klimatike mund të financohen nga çanta e tatimpaguesit. Ekziston gjithashtu nevoja për të fokusuar financimin privat në masat për të ndihmuar në zbutjen e ndryshimeve klimatike. Tani ekziston një grup i larmishëm fondesh “të gjelbërta” në treg, kriteret për të cilat janë pjesërisht “green”.

– Taksonomia është një kriter i zakonshëm, i qartë, i bazuar në shkencë, për të cilin investimet dhe aktivitetet janë vërtet të lidhura me klimën. Finlanda duhet të mbështesë dhe të mos ngadalësojë faktin që BE-ja është në krye këtu, tha Hassi.

Hassi është kryetare e komitetit të madh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.